CIT Čistič odpadů 1kg

CIT Čistič odpadů 1kg

65 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Vysoce účinný prostředek pro čištění a odstraňování nežádoucích tuků, vlasů, papíru a jiných nečistot z odpadního potrubí. Vysoce účinný prostředek pro čištění a odstraňování nežádoucích tuků, vlasů, papíru a jiných nečistot z odpadního potrubí. Návod na použití: Do výlevky nebo sifonu odpadu umývadla, vany, WC, kanálku v podlaze se nasype 5-10 lžic (50 - 100 g) CIT čističe odpadů. Zaleje se 0,5 l horké vody a nechá asi 20 - 30 minut působit. Potom se propláchne potrubí teplou vodou. Podle znečištění můžete postup několikrát opakovat.

 

VAROVANÍ/Nebezpečí:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280: Používejte ochranné rukavice|ochranný oděv|ochranné brýle, obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.

P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ NEBO VLASY: Kontaminované oblečení neprodleně svlékněte. Opláchněte nebo osprchujte kůži vodou.

P310: Okamžite volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P310: Nevdechujte prach.

SPOTŘEBUJTE DO 2 LET OD DATUMU VÝROBY UVEDENÉHO NA OBALU.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

11