Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Lubos P.
06.09.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Dobrá kvalita, dobré ceny
Avatar Soňa M.
10.08.2023
4.004.004.004.004.00
Celkový názor:
Vše v pořádku.. dobrá komunikace.
Avatar Petr Š.
24.07.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Vše v pohodě jak bylo ujednání
Avatar JOSÉ LEONARDO A.
14.07.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
mají balení přípravku, která nejsou běžná v máloobchodní síti
Celkový názor:
doporučuji
Avatar Svatopluk K.
03.07.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
příznivé ceny možnost osobního odběru

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

LATT GROUP s.r.o.

IČ: 28659180 

se sídlem Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 37509

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://bilepradlo.cz/

 1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace: LATT GROUP s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) na základě nabídky zveřejněné na internetovém obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://bilepradlo.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Obchodní podmínky v části týkající se ochrany spotřebitele (spotřebitel jakožto každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) jakožto slabší smluvní strany se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky a zaškrtnutím pole „Obchodní podmínky - Souhlasím s podmínkami služby a budu je bezpodmínečně dodržovat" potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní „Můj účet“ (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží, nahlížet na své objednávky, dobropisy, měnit své osobní a kontaktní údaje apod. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailovou adresou) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.         Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zbožía dále nákladů na dodání zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •                       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 •                       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 •                       informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující je oprávněn měnit objednávku do okamžiku předání zboží k odeslání. Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 15 dnů od odeslání objednávky. Spotřebitel je oprávněn zrušit svou objednávku (odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy) bez jakékoli sankce nejpozději do okamžiku akceptace objednávky dle čl. 3.7., a to emailem či telefonicky na tel. čísle  596 410 842 nebo 608 355 515 . Právo na odstoupení od smlouvy není tímto ujednáním dotčeno.

3.6.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.         Prodávající ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu, který je spotřebitelem, že objednávku obdržel, a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tj. kupní smlouva vzniká akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) prodávajícím, přičemž akceptací se rozumí odeslání zboží prodávajícím kupujícímu nebo odesláním výslovné akceptace objednávky na emailovou adresu kupujícího či telefonickým potvrzením objednávky.

3.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Středová 408, Albrechtice u Českého Těšína, 735 43;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího - bankovní učet: 221632802/0600 (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, která je platná v okamžiku odeslání objednávky kupujícího. Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob nebo po dobu určenou pro trvání akce.

4.3.         Není-li sjednáno jinak, je kupující povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží prodávajícím kupujícímu (platba bankovním převodem) či před předáním zboží (při platbě v hotovosti či na dobírku).

4.4.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího anebo společně s doručovaným zbožím.

 1.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je v postavení spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta od převzetí první dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Středová 408, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína neboVydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná či na adresu elektronické pošty prodávajícího  objednavky@latt.cz či latt@latt.cz.

5.3.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2  obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží je kupující povinen doručit (zaslat či předat) zpět prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu Středová 408, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína neboVydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel – kupující odešle prodávajícímu zboží zpět i poslední den dané lhůty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.         Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu či zálohu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.         Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.         Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud nejsou naplněný zákonné předpoklady pro možnost odstoupení od smlouvy.

 1.            PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.         Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v rámci objednávky, nese kupující. Tyto náklady jsou vždy uvedeny v rámci objednávkového formuláře a kupující je oprávněn zvolit druh přepravy a společnost přepravce nabízený prodávajícím.

6.6.         Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7.         K dopravě použiváme přepravní slušby : Česká pošta, GLS, PPL a  Geis

 1.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem,  že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •                       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 •                       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 •                       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 •                       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 •                       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.         Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.         V případě, kdy kupující není podnikatelem, platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.  Je-li však na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamně v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

7.5.         Kupující je povinen provést kontrolu zboží při převzetí zboží, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

7.6.         Nemá-li věc výše v bodě 7.2. uvedené vlastnosti, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.7.         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny - Středová 408, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující v rámci reklamace uvede, jaká vada se u zboží vyskytla (co je obsahem reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále je prodávající povinen vydat kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace kupujícího - spotřebitele činí 30 dní.

7.8.         Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li to výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost za vady se v daném případě řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.9.         Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.         Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy latt@latt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. 

8.5.         Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.         V případě, že se kupující, který není spotřebitelem, dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení s úhradou dlužné částky. Pokud prodlení s úhradou kupní ceny takovéhoto kupujícího (nespotřebitele) přesáhne 90 dní, je takovýto kupující nad rámec předchozího ujednání povinen uhradit i jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4500,- Kč.

 1.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.         Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.         Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto obchodních podmínek.

9.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od odeslání objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 •                       požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 •                       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující je oprávněn kdykoliv písemně či elektronicky požádat o změnu osobních údajů či jejich vymazání.

 1.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat prostřednictvím emailu latt@latt.cz či změnou nastavení ve svém uživatelském účtu.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1.    DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva (objednávka a potvrzení objednávky) včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Středová 408, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína, adresa elektronické pošty latt@latt.cz, telefon +420 608 355 552.

12.5.   Nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.6.   Tyto obchodní podmínky jsou platné od 9.8.2016

 

V Karviné dne 9.8.2016

  

Příloha č. 1

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

LATT GROUP s.r.o.

IČ: 28659180 

se sídlem Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná

doručovací adresa  Středová 408, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

 

E-mail: latt@latt.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy číslo…………………………….. (číslo objednávky či číslo kupní smlouvy), na základě níž jsem zakoupil:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum objednání:

Datum převzetí zboží:

 

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Číslo účtu pro vráceni kupní ceny:

 

 

 

___________________________

Místo a datum

 

 

____________________________

Podpis kupujícího 

Formulář ke stažení