Cit na nádobí a úklid - Citron 5l

Cit  koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 5l.

3 ks v balení

125 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Cit  koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 5l.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

43