• Není skladem

Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 1,2 l

Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody, vody v bazénu.

Baleno po 8 ks v kartonu, není nutno objednávat po celých baleních.

55 Kč
S DPH
Počet
Není skladem

Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody, vody v bazénu.

Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti a už více než 30 let se těší velké přízni spotřebitelů na českém trhu. Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní nebezpečné viry a bakterie, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech. SAVO Original je tedy vhodné k dezinfekci vody, toto SAVO do studny, nebo chcete-li SAVO na bazény či SAVO do bazénů je jednoduše použitelné dle návodu na etiketě.

Zlikviduje 99,9% bakterií a virů ve vašem okolí

Účinný ve vodě i na souši

Má bělící účinky

Nebezpečí/Varování

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení Všeobecně : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence : P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P280 Používejte ochranný oděv. Reakce : P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

1300