Glanz Meister Aloe Vera prostředek na mytí nádobí 1 L Zobrazit větší

Glanz Meister Aloe Vera prostředek na mytí nádobí 1 L

786

Nový produkt

Německý prostředek určený pro ruční mytí nádobí. 

Více informací

39Kč s DPH

Více informací

Glanz Meister Aloe Vera je vysoce koncentrovaný a efektivní Německý prostředek určený pro ruční mytí nádobí. Snadno odstraňuje mastnotu, špínu a zbytky jídla.

  • příjemná vůně aloe vera
  • jemný k Vaší pokožce


Balení : 1000 ml

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Glanz Meister Aloe Vera prostředek na mytí nádobí 1 L

Glanz Meister Aloe Vera prostředek na mytí nádobí 1 L

Německý prostředek určený pro ruční mytí nádobí. 

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: