Sonet na nádobí Sunkissed citrus 5l

617

Nový produkt

Vydatný prostředek určený k ručnímu mytí nádobí. Funguje bez ohledu na tvrdost vody.

V kartonu 3ks

Více informací

109Kč s DPH

Více informací

Vydatný prostředek určený k ručnímu mytí nádobí. Funguje bez ohledu na tvrdost vody.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

SPOTŘEBUJTE DO 2 LET OD DATUMU VÝROBY UVEDENÉHO NA OBALU.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Sonet na nádobí Sunkissed citrus 5l

Sonet na nádobí Sunkissed citrus 5l

Vydatný prostředek určený k ručnímu mytí nádobí. Funguje bez ohledu na tvrdost vody.

V kartonu 3ks

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: