Cit na nádobí a úklid - Levandule 1000ml

866

Nový produkt

Cit  koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 1000ml.

10 ks v balení

Více informací

29Kč s DPH

Více informací

Cit  koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 1000ml.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Cit na nádobí a úklid - Levandule 1000ml

Cit na nádobí a úklid - Levandule 1000ml

Cit  koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 1000ml.

10 ks v balení

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: