Der Waschkönig C.G. MegaPower Universal 1155 g prací prášek Zobrazit větší

Der Waschkönig C.G. MegaPower Universal 1155 g prací prášek

933

Nový produkt

119Kč s DPH

Více informací

Der Waschkönig C.G. MegaPower Universal je vysoce účinný a koncentrovaný prací prášek pro praní bílého a stálobarevného prádla. Prášek obsahuje složky, které chrání Vaši pračku před usazováním vodního kamene. 

Balení: 1155 g

 

VAROVANÍ/Nebezpečí:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280: Používejte ochranné rukavice|ochranný oděv|ochranné brýle, obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.

P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ NEBO VLASY: Kontaminované oblečení neprodleně svlékněte. Opláchněte nebo osprchujte kůži vodou.

P310: Okamžite volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P310: Nevdechujte prach.

SPOTŘEBUJTE DO 2 LET OD DATUMU VÝROBY UVEDENÉHO NA OBALU.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Der Waschkönig C.G. MegaPower Universal 1155 g prací prášek

Der Waschkönig C.G. MegaPower Universal 1155 g prací prášek