Diava vosk na podlahy 750ml Zobrazit větší

Diava vosk na podlahy 750ml

721

Nový produkt

Diava vosk na podlahy 750ml. Samoleštící přípravek vhodný na podlahovinu z PVC, linoleá, gumy a keramické dlaždice. Vhodný na podlahoviny vyžadujíce vysoký lesk a čistotu, vhodná na náhrobní kameny.

Více informací

71Kč s DPH

Více informací

Diava vosk na podlahy 750ml. Samoleštící přípravek vhodný na podlahovinu z PVC, linoleá, gumy a keramické dlaždice. Vhodný na podlahoviny vyžadujíce vysoký lesk a čistotu, vhodná na náhrobní kameny.

VAROVÁNÍ: 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čoč- ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. 

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Diava vosk na podlahy 750ml

Diava vosk na podlahy 750ml

Diava vosk na podlahy 750ml. Samoleštící přípravek vhodný na podlahovinu z PVC, linoleá, gumy a keramické dlaždice. Vhodný na podlahoviny vyžadujíce vysoký lesk a čistotu, vhodná na náhrobní kameny.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: